Smlouva o nájmu věci movité

Smlouva o nájmu věci movité

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

podle ust. §§ 663 – 684 a §§ 721 – 723 obč. zákoníku v platném znění takto

 

  1. Pronajímatel :

Lugore fashion s.r.o.

zastoupený : Evou Kollerovou, jednatelkou společnosti

Brno, Příkop 843/4, 602 00

IČ : 29279429

DIČ : CZ29279429

Zápis v OR : KS Brno, oddíl C, č.vl. 70417 

 

  1. Nájemce:

Jméno :  .…………………………………… dat. narození

trvalé bydliště :

č. OP :

další průkaz totožnosti :

Článek 1

Předmět a účel smlouvy

 

1.1    Pronajímatel jako výlučný vlastník předmětu nájmu přenechává nájemci za dohodnutou cenu do jeho dočasného užívání (nájmu) předmět nájmu podle této smlouvy, a to kabelku označenou v přiloženém Předávacím protokolu (dále jen „Protokol“) . Podpisem Protokolu současně nájemce stvrzuje převzetí předmětu nájmu a dále to, že si předmět nájmu řádně prohlédl a že tento nemá žádné vady nebo poškození a je ve stavu, který odpovídá účelu této smlouvy.

1.2    Účelem této smlouvy je obvyklé užívání kabelky přiměřeně její povaze a určení, a to výlučně osobně nájemcem. Nájemce není oprávněný dát kabelku do podnájmu a ani přenechat užívání kabelky třetí osobě.

1.3    Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výlučně v rozsahu a za účelem dohodnutým v této smlouvě.

 

Článek 2

Doba nájmu a skončení nájmu

 

2.1       Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu uvedenou v Protokolu, přičemž tato doba nájmu začne plynout okamžikem odevzdání kabelky pronajímatelem nájemci.

2.2      Nájemce je povinen vrátit kabelku pronajímateli nejpozději v den uvedený v Protokolu, a to na jednom z míst uvedených v Protokolu.

2.3      Nájem podle této smlouvy je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran této smlouvy.

2.4      Nájem končí dnem uvedeným v protokolu, pokud se strany nedohodnou jinak.  

 

Článek 3

Nájemné a způsob zaplacení nájemného

 

3.1    Smluvní strany této smlouvy si dohodly nájemné za nájem kabelky ve výši uvedené v Protokolu.

3.2    Sjednané nájemné je splatné v hotovosti při podpisu této smlouvy k rukám pronajimatele nebo může být sjednané nájemné uhrazeno bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu pronajimatele uvedeného v záhlaví smlouvy, a to předem, před podpisem této smlouvy. Při podpisu smlouvy vystaví pronajimatel potvrzení o úhradě sjednané částky nájemného.

 3.2   V případě vrácení kabelky přede dnem skončení nájmu podle této smlouvy se nájemné nevrací, pokud se strany nedohodnou jinak. 

3.3    V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je pronajimatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného dle čl. 3.1 této smlouvy. Dále je v takovém případě nájemce oprávněn účtovat poplatek z prodlení ve výši stanovené v nařízení vlády č. 142/1994 Sb. (k datu podpisu této smlouvy ve výši 2,5 promile z dlužné částky denně).

 

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

 

4.1    Nájemce svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že kabelka mu byla pronajímatelem odevzdána ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu užívání, zabalená ve značkovém ochranném textilním obalu od výrobce kabelky.

4.2    Nájemce není oprávněn vykonávat na kabelce žádné změny, úpravy nebo opravy.

4.3    Nájemce se zavazuje kabelku řádně užívat, chránit před poškozením, zničením, ztrátou a odcizením. Nájemce zodpovídá do vrácení kabelky za škodu způsobenou na kabelce nad rámec běžného opotřebení. Za běžné opotřebení se nepovažují mechanické poškození, změna barvy, poškození ohněm, tekutinou nebo jinou látkou nebo předmětem, poškození a zničení zipů, přezek, řemínků, knoflíků a značkových visaček. Nájemce se zavazuje neprovádět změny na předmětu nájmu.

4.4    Nájemce je povinen vrátit pronajímateli kabelku ve značkovém textilním obalu a to v termínu uvedeném v Předávacím protokolu.

4.5     Jakékoli poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen neodkladně oznámit telefonicky nebo formou SMS pronajímateli na tel: +420602713322. V případě porušení této povinnosti se sjednává jednorázová smluvní pokuta smluvní pokuta 1.000,-Kč.

4.6    V případě poškození kabelky je nájemce povinen zaplatit pronajímateli finanční náhradu, která koresponduje s rozsahem poškození a cenou za opravu. V případě poškození, které je neopravitelné, stejně jako v případě ztráty kabelky, bude pronajímatelem účtována finanční náhrada až do výše pořizovací ceny kabelky.

          

Článek 5

Kauce (vratná finanční jistota)

 

5.1    Za účelem zajištění práv pronajimatele v souvislosti s uzavřením této smlouvy se strany dohodly, že nájemce složí k rukám pronajimatele nebo uhradí předem bezhotovostním převodem v souvislosti s úhradou nájemného dle čl. 3 této smlouvy vratnou kauci ve výši uvedené v Protokolu.

5.2    Prostředky složené jako kauce je pronajimatel oprávněn použít v případě, že dojde k  poškození nebo ztrátě předmětu nájmu (bez ohledu na zavinění na straně nájemce) nebo na úhradu nájemného v případě, kdy je nájemce v prodlení s vrácením předmětu nájmu (čl. 3.3 shora).  Stejně tak je pronajimatel oprávněn složenou kauci použít v případě, kdy je oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu nebo poplatek z prodlení dle této smlouvy.

5.3    Kauce, resp. její nespotřebovaná část v případě oprávněného čerpání dle čl. 5.2 výše bude nájemci vrácena v hotovosti při vrácení předmětu nájmu resp. bezhotovostním převodem do 3 pracovních dnů ode dne vrácení předmětu nájmu. 

 

Článek 6

Odstoupení od smlouvy

 

6.1    Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže mu bude předmět nájmu předán ve stave nezpůsobilém k užívání s souladu se sjednaným účelem smlouvy.

6.2    Pronajimatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit jestliže nájemce: a) užívá předmět nájmu v rozporu s účelem nájmu nebo b) užívá předmět nájmu způsobem, kdy hrozí způsobení škody na předmětu nájmu nebo c) nájemce přenechá předmět nájmu do podnájmu bez souhlasu pronajimatele. 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 

 

7.1    Při nakládání s osobními daty se pronajimatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

7.2    V ostatních, touto smlouvou výslovně neupravených záležitostech, se na právní vztahy založené tuto smlouvou použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

7.3    Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky, a to se souhlasem obou smluvních stran.

7.4    Nedílnou součástí této smlouvy je Protokol o předání předmětu nájmu opatřený podpisy obou smluvních stran.  

7.5    Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své vlastnoruční podpisy.

 

 

 

V Brně, dne …………………………

 

 

Přílohy : Protokol č. ………………. ze dne ………….

 

 

 

Za pronajímatele :                                                                            Za nájemce :

 

 

Lugore fashion s.r.o. :